Näshult

Hagenäs (152)

Ett av de äldsta torpen under Näahults Säteri vilket var bebott redan i mitten på 1700-talet.

Förste torperen var Erik Andersson, född 1722 och Anika Persdotter, född 1738.

1767 hette torparen Per Larsson, född 1734 och Catarina Larsdotter, född 1734.

1775 var det Erik Andersson och Lisbet Nilsdotter och båda var födda 1742.

1809 var torparen Karl Svensson, född 1770 och Maria Jonsdotter, född 1768.

Därefter bodde det en Dragon där som hette Sven Blixt, född 1786.

Näste torpare bette Petter Jonsson, född 1794 och Anika Svensdotter, född 1784. De flyttade 1831 till Höghults Mellangård.

Efter dem var det Gustav Jonsson, född 1811 och Anna Maria Andersdotter, född 1809.

1839 inflyttade Petter Andersson, född 1807 och Elisabet Christina Persdotter, född 1812.

Lilla Hagenäs (151)

Bebott i början pa 1800-talet av Per Jonsson. 1817 bodde där Jonas Persson, född 1782 och Britta Catarina, född 1784.

Tittut

Bebott i början på 1800-talet av Jonas Larsson och Maria Svens- dotter. Båda födda 1763.

Christineberg

År 1800 bodde där Daniel Gustavsson, född 1766. 1812 inflyttade från Foglakulla Soldattorp, Erik Fogel och Catarina Börjesdotter. 1817 flyttade de till Bergkullen.

Inflyttad från Korsberga, Johannes Skaramoski och Karin Nilsdotter. 1835 flyttade de till Sjöbron.

Frukulla

Bebott i början pg 1800-talet Johan Johansson, född 1788.

Därefter av Anders Persson och sedan av Sven Persson, född 1770.

Hästhagen (155)

Inflyttad pa 1850-talet från Udden„ Adam Larsson och Maja Stina Jonsdotter samt barnen Karl Adrian, Stina, Anna, Sara och Johanna. Hustrun Maja Stina dog 1890 och Adam Larsson dog 1899.

Sjöstugan (144)

1835 bodde där Jonas Andersson, född 1814 och Catarina Danielsdotter, född 1807, båda i Näshult. De flyttade därifrån 1842.

1849 inflyttade från Stenberga Gustav Johansson, född 1811 I Näshult och Anna Maria Andersdotter, född 1809 i Lemnhult samt barnen Anna Lovisa, Johan Gustav, Anders Petter och Karl Magnus. De flyttade därifrån till Granelid.

I början på 1850-talet bodde Anders Jonsson Bask och Anna Stina Larsdotter där. Anders Bask som varit soldat för Haddarp no 81 dog 1853. Socknen bekostade en likkista 2 Riksdaler och begravning 24 skilling. Anna Stina Bask hade sedan i fattighjälp 1 tunna säd och 3 Riksdaler om året.

Alsborg

1866 inflyttade från Lemnhult Gustav Vilhelm Ahlgren, född 1829 och Anna Sofia Andersdotter, född 1849. Deras barn: Anders Vilhelm, född 1870, Karolina Sofia, född 1872, Gustav Victor, född 1875 och Karl August, född 1879. Hustrun Anna Sofia dog 1887. Sonen Anders Vilhelm fick frejdbetyg till Stockholm och Karolina Sofia flyttade till Lemnhult 1891. Gustav Ahlgern dog 1909. 1910 inflyttade Emma Kron till Alsborg. Hon hade varit gift med J.P.Dunberg.

Foglanäs (153)

Ett torp under Näshults Säteri sedan mitten av 1700-talet.

Bebott vid den tiden av Sara Danielsdotter, född 1703 och sonen Daniel Persson, född 1742.

Därefter av Sven Persson, född 1736 och Catarina Jacobsdotter, född 1727 och död 1789.

1809 inflyttade från Korsbergs Jonas Persson, född 1782 och hustrun Britta Catarina, född 1784. De flyttade sedan till Lilla Hagenäs.

Näste torpare var Nils Jonsson, född 1769 och Lisa Jonsdotter, född 1775, som flyttade till Häggalund 1822.

Därefter inflyttade från Stenberga Johan Fredrik Jonsson, född 1800 och Maja Persdotter, född 1796.

1841 inf1yttade Anders Pettersson, född 1818 i Åseda och Eva Kristina Johansdotter, född 1821 i Näshult. Deras barn: Johan, född 1843, Stina, född 1846, Anders, född 1849, Karl, född 1852, Johanna, född 1855 och Anders, född 1858. Anders Pettersson dog 1864 och därefter fick änkan i Foglanäs fattighjälp av socknen.

Karl Petter Magnusson, född 1845 och Josefina Milton, född 1845 flyttade till Foglanäs på 1870-talet som efter en lång och trogen tjänst på gården funnit varandra, redde sig ett hem på torpet. Deras två söner hette Karl August, född 1877 och Klas Arvid född 1886. Båda utflyttade till Virserum 1913.

Classon som arrenderat en gård i Råsa flyttade till Fåglanäs i slutet å 1920- talet, varefter de flyttade till Korsberga.

Sedan bodde Axel Prag där i några år, innan de 1935 flyttade till Haddarp där de byggt sig ett bostadshus.

Den siste som brukade och bodde i Fåglanäs var Edvard Karlsson som flyttade därifrån 1938. Därefter revs stugan och flyttades.

Udden

Ett dagsverkstorp under Näshults Säteri.

I början på 1800-talet bodde där Petter Jonas Stenen och Maria Samuelsdotter.

Näste torpare var Jonas Adamsson Sjöberg och Magareta Jonsdotter. De flyttade till Knutsdal under Kejsarekulla 1819.

Därefter bodde Johannes Jonsson där, som var född 1782.

Från Virserum inflyttade 1826 Petter Danielsson, född 1778 och Lena Pettersdotter, född 1783.

Inflyttad 1835 från Lemnhult, Gustav Nilsson Göth och Anna Pettersdotter. De flyttade sedan till Ugglebro.

1844 inflyttade från Nye Adam Larsson, född 1815 och Maja Stina Jonsdotter, född 1811, båda i Näshult. Deras barn: Karl Adrian, född 1840, Stina, född 1844, Anna, född 1846, Sara, född 1849 och Johanna, född 1855. På 1850-talet flyttade de från Udden och byggde upp sig ett ställe som kallades för Hästhagen.

Från Lemnhult inflyttade 1857 torparen Nils Petter Johansson, född 1821 i Stenberga och Anna Stina Svensdotter, född 1827 i Vetlanda, dit de flyttade 1858.

Samme år inflyttade från Skirö smeden Isak Nilsson, född 1814 i Höreda och Lena Stina Johansdotter, född 1823.

1862 inflyttade från Stenberga Anders Petter Andersson, född 1825 i Näshult och Johanna Maria Johansdotter, född 1835. Deras barn: Karl Petter, född 1858, Jonas Alfrad, född 1856, Anders August, född 1861, Klas Algot, född 1866, Mathilda Augusta, född 1868, Kristina Maria, född 1872, Otto Emil, född 1874 och Anette Sofia, född 1878. Äldste sonen Jonas Alfred flyttade till Stockholm 1878. 1888 flyttade Anders Petter och den övriga familjen till Björkholmen.

Samme år inflyttade från Lemnhult Karl Gustav Pettersson, född 1852 i Åseda och Christina Lovisa Svensdotter, född 1852 i Stenberga. Deras barn: Anna Sofia, född 1888, Signe Mathilda, född 1890 och Jenny Elisabet, född 1893. De flyttade därifrån 1904.

1904 inflyttade från Dädesjö Karl August Johansson och hustrun Gertrud Augusta. Innan han flyttade till Udden hade han varit rättare hos Axel Sandvall i Kullebo under ett år. Som lön och städja erhöll han 10 kr. samt skofvelpengar 30 kr. Dessutom fick han i stat 4 tunnor råg, 2 tunnor korn, 4 tunnor potatis, 1/4 tunna rötter, 1 kanna söt mjölk om dagen vintertid och 2 kannor sommartid, 1 kanna separerad mjölk och 6 kappar malt samt ½ tunna potatis satta och tillsläppta. När Karl August Johansson flyttade till Udden skrevs arrendekontrakt för torpet med C. Sjöberg, Näshults Säteri.


Torpkontrakt

§ 1. Jag C. Sjöberg antager härmed C. A. Johansson från Kullebo till torpare på Udden från den 14 mars 1905 till dess ömsesidiga referägring derå sker.

§ 2. Varefter vid tillträde syn å byggnader och stängsel, och åligger det torparen att mot gårdens ägor ensamt hålla gärdesgård i fullgott skick.

§ 3. Av torpet utgör 3 mandagsverke i veckan året om på egen kost samt 50 kr. som betalas med 25 kr. den 1 september och 1 mars varje år.

§ 4. Torparen åtages hålla husen brandforsäkrade i Brandstodsbolaget till sitt fulla värde, samt. betala brandstodsavgiften och hålla nödig brandredskap.

§ 5. Då torparen eller hans husfolk fullgöra sina dagsverksskyldigheter vid gården står der tjenstejons stadgans föreskrifter.

§ 6. Brändsle får tagas av vindfälle, skatar och ris samt efter utsyning, nödigt virke till stängsel och reparationer till husen.

§ 7. Torparen får efter utsyning bryta 30 tjog björklöv och erhåller den blivande veden till vedbrand.

Med ovandestående kontrakt förklarar jag mig nöjd och förbinder mig till alla delar uppfylla som ovan.

C. Sjöberg C. A. Johansson

Karl August och Augusta hade 10 barn: Linnea, född 1902, Rudolf, född 1903, Sven, född 1905, Hilbert, född 1906 och död 1907, Gustav, född 1908, Ester, född 1910, Greta, född 1912, Sture, född 1914, Karin, född 1916, Erik, född 1918 och Stig, född 1920.

1930, när Oscar Danielsson var ägare till Näshults Säteri skrevs ett nytt kontrakt för torpet.Torpkontrakt

Till C. A. Johansson, Udden, utarrenderas härmed torpet Udden under 1 mantal Näshults Säteri i Näshult socken på 5 års tid, räknat från den 14 mars 1930 till den 14 mars 1935 på följande villkor.

1) I arrendet ingår endast den åkerjord och skogsmark som nu brukas till torpet, och emottager arrendatorn detsamma i befintligt skick.

2) Ägaren förbehåller sig fri dispositionsrätt över alla ägor för avverkning och kultivering av skog. Skulle skogsavverkning icke medgiva beting på skog eller annan areal, får arrendatorn icke beta pa skog eller annan areal av densamma.

3) Arrendatorn får icke ha främmande betesdjur, icke försälja hö och foder. All jakträtt förbehålles av ägaren.

4) Arrendatorn är skyldig inhägna 100 par gärdesgård årligen, samt hålla den övriga hägnaden i fullt fredbart skick. Virke därtill lämnas av ägaren efter uttagning. Arrendatorn är skyldig bruka jorden väl, samt hålla den vanliga växtföljden.

Skulle något hus nedbrinna under arrendetiden, skall jordägaren uppbära brandstodsbeloppet.

Till vedbrand skall arrendatorn använda grenar, stock och fall, allt efter utsyning och i samråd med ägaren. Arrendatorn skall underhålla och vårda alla husen väl, samt göra alla mindre reparationer som tarvas.

5) Skulle förhållanden därtill förändras genom försäljning eller dödsfall eller annorledes, att arrendatorn blir uppsagd före arrendetidens slut, eller sig själv uppsäga, skall arrendatorn erhålla 75 kr. for varje avsuttet arrendeår. Detsaama gäller mot ägaren om arrendatorn, sig uppsäger.

6) I årligt arrende betalar arrendatorn 250 kr. samt betalar halvårsvis i förskott med 125 kr. den 14 mars och 125 tu;. den 14 september, allt i förskott varje år.

7) Skulle icke arrendatorn erlägga ovanstående stipulerade arrende på bestämda dagar måste arrendatorn avflytta från torpet senast en månad efter ovannämnda dagen utan vidare uppsägning.

Sålunda överenskommet den 5/3 1930.

C. A. Johansson Oscar Danielsson


Det gick ut sig för Oscar Danielsson och han fick sälja gården, som sedan övertogs av Smålands Bank. 1937 avstyckades och friköptes torpet Udden av arrendatorn, då Udden blev en fristående gård.

Granelid (154)

Backstuga strax intill Udden.

På 1850-talet inflyttade från Sjöstugan Gustav Johansson och Anna Maria Andersdotter. Deras barn: Anna Lovisa, född 1839, Johan Gustav, född 1842, Anders Petter, född 1847 och Karl Magnus, född 1850. Gustav Johansson dog 1863, varefter änkan Anna Maria hade fattighjälp och bodde där som inhyse tills hon dog 1880.

Inflyttad från Varshult, torparen Johan Petter Andersson, född 1843 och ditflyttad 1865, samme år som han gifte sig med Anna Sofia Nilsdotter, född 1845.

Inflyttad 1872 skomakaren Johan Gustav Gustavsson , född 1842 i Näshult och Vilhelmina Gustava Andersdotter, född 1846 i Nye. Deras barn: Augusta Sofia, född 1873, Hilda Christina, född 1877, Karl Johan, född 1879 och Adels Vilhelmina, född 1882. De flyttade därifrån till Lemnhult 1888.

Samme år inflyttade från Rösjöholm Samuel Fredrik Magnusson, född 1826 och Lena Stina Svensdotter, född 1834. Deras son, Sven Gustav Hjalmar, född 1875 flyttade till Stenberga 1896. Samuel Fredrik Magnusson dog 1901. Lena i Grönlid vävde mycket fina saker. Den 13 september 1914 anhöll hon, att hon ville bliva intagen på ålderdomshemmet mot en kontant ersättning av kr.1:25 pr. dag. Hon dog 1915.

Årnäs


1885 inflyttade smeden Johan Lindgren och Vilhelmina Nyström. Vilhelmina dog 1894 och Lindgren dog 1907.

1914 flyttade Anton Jonsson till Årnäs från Häggalund.

Hedslund

1864 inflyttade Karl Petter Hedberg till Näshult från Kosta. Han var född 1840 i Furuby och gifte sig med Maria Kristina Sellman. Deras barn: Karl, född 1871, Oskar, född 1873, Ellen Christina, född 1879 och Johan, född 1882.

Petter Hedberg som var kopparslagare, byggde upp en verkstad, som senare övertogs av sonen Karl Hedberg, som även han blev en konstsmed i sitt yrke. Dottern Ellen reste till Amerika 1906. Johan som övergav kopparslagaryrket började istället handla med lump och skrot.