FÖRORD


Mitt intresse för torp, backstugor, torpare och backstugesittare började tidigt. Min mor berättade mycket ofta om de små stugornas folk i sin hembygd, Karlstorps socken.

Jag fängslades av alla skiftande levnadsöden och av de många gånger knappa och ibland obegripligt svåra omständigheter dessa människor levde under.

En bror till min farfar, Emil Blomstrand, var en annan tidig inspirationskälla. Emil, som blev 93 år, var kanske pionjären i detta arbete med sina kunskaper om torparsituationen, främst i anslutning till Höghults by, där han mindes om mer än ett 30-tal torp och backstugor som hade försvunnit sedan hans barndom.

Många torpare flydde nöden i hemsocknen och emigrerade till Amerika. I slutet av boken har jag lagt in en förteckning över de som flyttade. Det var självklart inte bara torpare, men emigrationen är mycket knuten till deras situation.

Jag har också tagit med ett avsnitt om kyrkans och prästgårdens belägenhet 1873. Boken är tillängnad alla framlidna torpare och backstugesittare i Näshults socken.

Höghult 6 december 1988
Roy Johansson


EFTERORD

Det här, i många avseenden, unika arbetet påbörjade Roy Johansson redan i mitten på 1950-talet. Genom att tidigt intervjua äldre sockenbor om torpens belägenhet och dess historia fick Roy ovärderlig information för det fortsatta arbetet. Att påbörja och genomföra det här arbetet idag hade varit omöjligt.

Roys fältstudier har följts upp med omfattande arkivstudier i husförhörslängder och sockenprotokoll samt på landsarkivet i Vadstena.

Ett otroligt, både konstnärligt och dokumenterande, arbete ligger också bakom alla illustrationer. Med nära nog vetenskaplig noggrannhet har torp och backstugor avbildats. Det är inte bara de små husen utan även omkringliggande gärdesgårdar, träd, buskar och stenar som är exakt beskrivet.

Torpinventeringen är nära nog fullständigt genomförd, vilket får betraktas som unikt i jämförelse med andra liknande arbeten. Till detta kan läggas att torp och backstugor i socknen märkts ut på plats, ett arbete som Roy genomfört med hjälp av medlemmar i Hembygdsföreningen, Här bör Sigurd Franzén nämnas särskilt. En karta över torpens läge är dessutom under produktion.

Jag vill avslutningsvis göra mig till tolk för socknens alla hembygdsvänner och till Roy Johansson framföra ett stort tack för denna ovärderliga dokumentation.

Bengt Winbladh
Näshults Hembygdsförening
Fornminnes avd.